Stokka Brannteknikk er et FG-godkjent kontrollforetak, sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Stokka Brannteknikk Utfører:

Kontroll:

En avtale skal i utgangspunktet dekke en fullstendig teknisk kontroll av anlegget minst 1 gang pr.år. Hvis et bygg ellers brukers risiko og sårbarhet, ut fra en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse vurderes som høy, kan dette bety at foretaket må ha hyppigere kontroll av brannalarmanlegget. På samme måte kan et foretak med svært lav risiko og sårbarhet kunne strekke kontrollhyppigheten til eksempel hvert annet år. Kontrollen utføres i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift og omfatter bla.: Kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmgivende organer, alarmsendere og funksjoner som styres av anlegget. Kontrollbesøket omfatter også en visuell kontroll av brannalarmanlegget. For systemer med tilgjengelig teknologi bør PC verktøy fortrinnsvis benyttes for diagnose og analyse av systemet.

Etter den årlige kontrollen utarbeides en rapport som viser hva som er utført, anleggets tilstand og forslag til eventuelle tekniske utbedringer og oppgraderinger av anlegget. Hovedbrannsentralen / betjeningspanel merkes med kontrollmerke som plasseres lett synlig for inspeksjon.

I forbindelse med den årlige kontroll er Leverandøren forpliktet til å instruere ansvarshavende i oppbygning, bruk og betjening av anlegget.

Innholdet og omfanget av arbeidet ved et årlig kontrollbesøk kan sammenfattes i følgende punkter:

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for inneværende år, plasseres standardisert Noralarm kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende tekniker.

 

Vedlikehold:

Leverandøren garanterer å vedlikeholde og reparere det spesifiserte utstyret. Leverandøren forplikter seg ved feilmelding snarest mulig å yte teknisk bistand. Etter mottatt feilmelding skal feilretting påbegynnes snarest, etter nærmere avtale.

 

Ettersyn:

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av brannalarmanlegget utført av ansvarshavende for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer i driftsfasen.

Egenkontroll av et brannalarmanlegg anbefales å omfatte:

 

Sist oppdatert 19.06.2016 kl. 22:15


Share on FacebookShare on Twitter