Stokka Brannteknikk

Generelt

Stokka Brannteknikk utfører kontroll og vedlikehold av nødlys og ledelys anlegg. Samt fluoriserende skilting.

Se videre informasjon om vedlikehold av nædlysanlegg 

 

For å opprettholde byggeforskriftenes krav til nødlyssystemet er anleggseier pålagt en rekke brannforebyggende og sikkerhetsmessige tiltak. Disse er beskrevet gjennom ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” også kalt FOBTOT. Paragraf § 2-4 i denne sier:

”Eier av bygning har plikt til å sørge for at aktive og passive brannsikringstiltak blir regelmessig kontrollert, ettersett og vedlikeholdt. Rutiner må etableres i forhold til risikoen i brannobjektet med tanke på forebygging av brann. Eier/forvalter som ikke selv er kvalifisert til å utføre rutinene, må søke råd/inngå kontrakt med kvalifisert aktør. All kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres”.

Kontroll, ettersyn og vedlikehold er klart definerte begreper som beskriver hva disse omhandler, hvem som kan utføre det som kreves og når det skal utføres.

Definisjon av kontroll, ettersyn og vedlikehold

Kontroll

Hva:

Undersøke om installasjonen er i samsvar med; kravdokumenter, prosjektering, ønsket funksjon, montasjeanvisninger, gjeldende brukstillatelse og tidligere påtalte feil som er rettet.

Hvem:

Kvalifisert person/foretak som kan dokumentere nødvendig system og produktkunnskap iht regelverk for nødlys.

Når:

Årlig: inkl. fullutladningstest av batterier.
Månedlig: inkl. funksjonstest av batterier (maks 25% av tot. tid).

 

Ettersyn

Hva:

Egenkontroll av installasjonen iht. leverandørens/produsents anvisning.

Hvem:

Personell som kan dokumentere tilstrekkelig opplæring/kompetanse.

Når:

Iht. leverandørens/produsentens anvisning og egne dokumenterte rutiner.

 

Vedlikehold

Hva:

Reparasjoner, utskiftninger, utbedring av avvik/feil/mangler og service.

Hvem:

Personer/foretak som kan dokumentere nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon.
Ved 230V arbeider må den som utfører det også være autorisert installatør.

Når:

Ved oppståtte avvik/feil/mangler og fastsatte serviceintervaller.

Typer nødlys

 

Standardarmaturer er ikke selvtestende og all kontroll av disse må skje manuelt/visuelt.

Selvtest armaturer  er programmert med en egen testsyklus som automatisk utfører tester som tilfredsstiller krav beskrevet i NEK 50172. Armaturen skal funksjonstestes minst en gang pr. mnd og minimum hver 12. måned skal det utføres en kapasitetstest for å teste om batteriet tilfredsstiller kravet til nøddrift. Lysdioder vil varsle behov for bytte av batteri eller lyskilde etter endt test.

Selvtestarmaturer med kommunikasjon  har innbygget selvtestfunksjon (som over) og kommuniserer sin status etter endt test til en sentral overvåkingsenhet.

 

Levetid for batteri og lyskilde

Levetiden for batteri og lyskilde påvirkes av faktorer som omgivelsestemperatur (nom. 20-25°C), armaturens bruksområde (ledelys, markeringslys) samt batteriets og lyskildens beskaffenhet. Det er derfor vanskelig å estimere den eksakte levetiden for disse komponentene noe som medfører et krav til etablerte rutiner for kontroll ettersyn og vedlikehold.

Erfaringer viser at levetiden for batterier kan variere fra 1,5-6 år pga. årsaker som nevnt over.

 

 

Lyskilde

Armaturer med 8W/T5 lysstoffrør

Når det gjelder lyskildens levetid vil det her være forskjell på om nødlysarmaturens funksjonalitet er markeringslys (lyser hele tiden) eller ledelys (lyser kun i nøddrift). Normert levetid på lysrør er
ca. 5000 timer. For lyskildens levetid under drift henvises det til den aktuelle lyskildeprodusent. Dersom nødlysarmaturen benyttes som markeringslys, bør lysstoffrørene byttes ca. to ganger pr. år. Benyttes armaturen som ledelys bør lyskilden byttes sammen med batteriet iht. leverandørens anbefalinger.

 

Armaturer med PL lysstoffrør

Som over men benyttes nødlysarmaturen som markeringslys, skal lysstoffrørene byttes hvert 2. år.
For lyskildens levetid under drift henvises det til den aktuelle lyskildeprodusent. Benyttes armaturen som ledelys bør lyskilden byttes sammen med batteriet iht. leverandørens anbefalinger.

 

Armaturer med lysdioder

Armaturer basert på lysdiodeteknologi har en estimert levetid på 30 000-50 000 timer før halvering av lysstyrke. For lyskildens levetid under drift henvises det til den aktuelle lyskildeprodusent.

Lyskildebytte iht. armaturprodusentens anbefalinger.

Vedlikeholdskrav

Iht. FOBTOT er anleggseier ansvarlig for at byggets nødlysanlegg inneholder forskriftsmessig dokumentasjon og at dette blir kontrollert ettersett og vedlikeholdt. Og henviser da til NEK 50172. Her er det beskrevet at det skal foreligge en loggbok, som beskriver anleggets omfang og hvilke produkter anlegget består av. Det skal også kontinuerlig loggføres hendelser ved anlegget slik at kontrollerende myndighet ved hjelp av dette dokumentet raskt skal få en status på anlegget med hensyn til at kontroll ettersyn og vedlikehold er utført og vedlikeholdsjournal på s.13 kan benyttes som dokumentasjon.

 

Flg. punkter skal loggføres :

 

 • Data over igangkjøring av anlegget (Tidspunkt, type lys, sentraler installert osv.).
 • Data over inspeksjonstider og tester utført.
 • Data over utført service eller
 • Data over feil og unormale hendelser.
 • Data over endringer i ledelys systemet.
 • Beskrivelse av automatisk testutstyr og arkivering av utskrifter dersom slikt utstyr finnes.
 • Indikatorene på sentralisert utstyr skal daglig kontrolleres.
 • Det skal også kontrolleres hver måned at armaturene er rene og ikke er tildekket.
 • Det skal testes månedlig at armaturene går over i nøddrift. Armaturene skal ikke stå i nøddrift lengre en 25% av tiden batteridriften er beregnet for. Hendelsen loggføres.
 • Armaturene skal 1 gang hvert år settes over i nøddrift og lades helt ut for å kontrollere at nøddrift opprettholdes i minimum 1 time, eventuelt 3t hvor dette er påkrevet. Denne testen skal foregå enten slik at ikke alle armaturer er ladet ut på samme tid, eller på tidspunkter der man har tid til at armaturene kan lades opp igjen uten at bygget er i bruk (min. 24t).


 

Månedlig kontroll iht. NEK EN50172

 

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

1. Nødlys uten selvtest:

Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i normal drift (nett tilkoblet).

- Grønn lysdiode indikerer OK
- Markeringslysets lyskilde lyser

Ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmenn belysningen.
Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i nød drift (nett fjernet).

Fjern nett tilførsel til de aktuelle armaturene som skal kontrolleres. Oppsøk alle armaturer og utfør visuell sjekk av armaturens funksjonalitet. Vær oppmerksom på at denne funksjonalitetstesten ikke skal vare lenger enn 25% av den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen, for 1t=15min., for 3t=45min.

Armaturen kan også funksjonstestes separat ved å trykke inn testknapp. Når testknappen holdes inne kobles armaturen over til nøddrift.

 

2. Nødlys med selvtest:

Oppsøk alle armaturene i anlegget og utfør visuell sjekk av armaturenes status ved hjelp av lysdiode indikeringen. Her er det ikke behov for å fjerne nett tilførselen da armaturen sørger for dette.

Følgende indikeringer er gjeldende:
(kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt).

- Grønn lysdiode indikerer OK
- Grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte
- Grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde
- Ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading
- Blinkende lysdiodene indikerer at test pågår

Armaturen kan også funksjonstestes separat. ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene. Ulike tester (mnd/årlig) er beskrevet i installasjonsveiledning. i henhold til NEK 50172.

 

3. Nødlys med selvtest og kommunikasjon:

Oppsøk anleggets sentral og kontroller armaturenes status ved hjelp av sentralens display. Ved feilmelding oppsøkes armaturen og vedlikehold uføres, eventuelt feil utbedres. Kontroll kan også 

her utføres på armaturene. Her er det ikke behov for å fjerne nett- tilførselen da armaturen sørger for dette.

 Følgende indikeringer er gjeldende:
(kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt).

- Grønn lysdiode indikerer OK
- Grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte
- Grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde
- Ingen lysdiode indikerer mangel på nett-tilførsel eller lading
- Alle lysdiodene lyser (løpelys) indikerer at test pågår

Armaturen kan også funksjonstestes separat og ved å trykke inn testknapp ved siden av lysdiodene utføres en test i henhold til mnd. krav beskrevet i NEK 50172.

 

HUSK Å LOGGFØRE ALLE UTFØRTE TESTER OG UTBEDRINGER I LOGGBOKEN!

Årlig kontroll iht. NEK EN-50172

 

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

1. Nødlys uten selvtest:

Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i nød drift (nett fjernet).

Fjern nett tilførsel til de aktuelle armaturene som skal kontrolleres. Oppsøk alle armaturer og utfør visuell sjekk av armaturenes funksjonalitet. Vær oppmerksom på at denne funksjonalitets- testen skal vare hele den totale påstemplede batterikapasitet for armaturen 1t eventuelt 3t. Etter å ha fjernet nettilførselen til armaturene skal armaturene fremdeles lyse i hhv. 1t/3t. Hvis ikke må batteri skiftes.

 

 1. Nødlys med selvtest:

Oppsøk alle armaturene i anlegget og utfør visuell sjekk av armaturenes status ved hjelp av lysdiodeindikeringen. Her er det ikke behov for å fjerne nett tilførselen da armaturen sørger for dette.

 Følgende indikeringer er gjeldende:
(kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt).

 • Grønn lysdiode indikerer OK
  - Grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte
  - Grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde
 • - Ingen lysdiode indikerer mangel på nett-tilførsel eller lading

  - Blinkende lysdioder indikerer at test pågår

  Armaturen kan også funksjonstestes separat og ved å trykke in testknapp ved siden av lysdiodene utføres en test i henhold til mnd. krav beskrevet i NEK 50172. Dersom testknappen holdes inne i 10 sek. nullstilles testtidspunktet og armaturen vil da utføre en test i henhold til årlige krav beskrevet i NEK 50172 etter 24 timer.

   

  3. Nødlys med selvtest og kommunikasjon:

  Oppsøk anleggets sentral og kontroller armaturenes status ved hjelp av sentralens display. Ved feilmelding oppsøkes armaturen og vedlikehold uføres, eventuelt feil utbedres. Kontroll kan også her utføres på armaturene. Her er det ikke behov for å fjerne nett tilførselen da armaturen sørger for dette.

  Følgende indikeringer er gjeldende:
  (kan variere fra leverandør til leverandør, sjekk manual for det enkelte produkt).

  - Grønn lysdiode indikerer OK
  - Grønn og gul lysdiode indikerer behov for batteribytte
  - Grønn og rød lysdiode indikerer behov for bytte av lyskilde
  - Ingen lysdiode indikerer mangel på nett tilførsel eller lading

  - Blinkende lysdioder indikerer at test pågår

   

  HUSK Å LOGGFØRE ALLE UTFØRTE TESTER OG UTBEDRINGER I LOGGBOKEN!

   

   

  Kontroll av sentraliserte systemer iht. NEK EN-50172

   

  Daglig kontroll

   

  Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

  På sentraliserte systemer skal det daglig kontrolleres at indikator viser normal drift.'

Månedlig kontroll

 

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i normal drift (nett tilkoblet).

- Grønn lysdiode på sentralen indikerer OK
- Markeringslysets lyskilde lyser
- Ledelysets lyskilde lyser der hvor ledelys er koblet som en del av allmenn belysningen
 

Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i nød drift (nett fjernet).

Sentralen settes over i nøddrift. Oppsøk alle armaturer og utfør visuell sjekk av armaturens funksjonalitet. Vær oppmerksom på at denne funksjonalitet testen ikke skal vare lenger enn 25% av den totale batterikapasitet for sentralen.

Etter at kontroll er utført skal sentralen settes i normaldrift og sjekkes at indikatorlampe lyser.

 

 

Årlig kontroll

 

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

Ved årlig kontroll utføres først inspeksjon som ved månedlig kontroll men denne gang for hele nøddriftsperioden normalt 1 time.

Etter at kontroll er utført skal sentralen settes i normaldrift og sjekkes at indikatorlampe lyser.

 

HUSK Å LOGGFØRE ALLE UTFØRTE TESTER OG UTBEDRINGER I LOGGBOKEN!

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.12.2015 kl. 17:40

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter