Stokka Brannteknikk

Stokka Brannteknikk er et FG-godkjent kontrollforetak, sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Stokka Brannteknikk Utfører:

 • Årlig teknisk kontroll av brannalarmanlegg.
 • Årlig kontroll iht. NS-3960
 • Uavhengig kontroll av utførelse og prosjektering av brannalarmanlegg.

Kontroll:

En avtale skal i utgangspunktet dekke en fullstendig teknisk kontroll av anlegget minst 1 gang pr.år. Hvis et bygg ellers brukers risiko og sårbarhet, ut fra en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse vurderes som høy, kan dette bety at foretaket må ha hyppigere kontroll av brannalarmanlegget. På samme måte kan et foretak med svært lav risiko og sårbarhet kunne strekke kontrollhyppigheten til eksempel hvert annet år. Kontrollen utføres i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift og omfatter bla.: Kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmgivende organer, alarmsendere og funksjoner som styres av anlegget. Kontrollbesøket omfatter også en visuell kontroll av brannalarmanlegget. For systemer med tilgjengelig teknologi bør PC verktøy fortrinnsvis benyttes for diagnose og analyse av systemet.

Etter den årlige kontrollen utarbeides en rapport som viser hva som er utført, anleggets tilstand og forslag til eventuelle tekniske utbedringer og oppgraderinger av anlegget. Hovedbrannsentralen / betjeningspanel merkes med kontrollmerke som plasseres lett synlig for inspeksjon.

I forbindelse med den årlige kontroll er Leverandøren forpliktet til å instruere ansvarshavende i oppbygning, bruk og betjening av anlegget.

Innholdet og omfanget av arbeidet ved et årlig kontrollbesøk kan sammenfattes i følgende punkter:

 • funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/ oppkoplinger og eventuell alarmoverføring
 • visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- eller driftsmessige endringer som er foretatt
 • fortrinnsvis kontrolleres anlegget med tilkoblet PC for systemfunksjon, driftsstatus og analyse av registrerte data. Denne skal omfatte alle sentralenheter så vel som tilkoblede detektorer for systemer basert på teknologi hvor slik analyse er mulig. Der slik analyse ikke er mulig funksjonstestes alle røykdetektorer i anlegget ved årlig kontroll. For adresserbare anlegg kan manuell funksjonstesting av røykdetektorer fordeles slik at hele detektormassen blir testet over en periode på 3 år
 • samtlige manuelle meldere skal testes, og uavhengig av dette minst en detektor pr. sløyfe. Det bør også tas stikkprøver for kontroll av detektortekster
 • dersom flere sentralenheter er knyttet opp i ett nettverk, må kontroll av nettverkskommunikasjonen gjennomføres
 • drifts- og vedlikeholdsinstrukser gjeldende for anlegget, inkludert kontrolljournal gjennomgås. Likeledes skal det kontrolleres at orienteringsplaner er oppdaterte og korrekte.
 • opplæring av ansvarshavende med bakgrunn i den systematiske løsningen i bruk og betjening av anlegget
 • utarbeidelse av vedlikeholdsrapport hvor ovennevnte punkter oppsummeres og kommenteres med tanke på eventuelle avvik. Videre vedlegges utskrift av analyse-/kontrollresultatene for systemstatus. Dette gjelder for systemer med teknologi, hvor slik analyse er mulig.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for inneværende år, plasseres standardisert Noralarm kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende tekniker.

 

Vedlikehold:

Leverandøren garanterer å vedlikeholde og reparere det spesifiserte utstyret. Leverandøren forplikter seg ved feilmelding snarest mulig å yte teknisk bistand. Etter mottatt feilmelding skal feilretting påbegynnes snarest, etter nærmere avtale.

 

Ettersyn:

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av brannalarmanlegget utført av ansvarshavende for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer i driftsfasen.

Egenkontroll av et brannalarmanlegg anbefales å omfatte:

 • gjennomføre funksjonstesting av et utvalg detektorer og manuelle meldere regelmessig
 • gjennomføre funksjonstesting av et utvalg alarmorganer regelmessig
 • gjennomføre funksjonstesting og visning på paneler og tavler regelmessig
 • prøve alarmoverføring, om anlegget et tilkoblet brannvesenet, testes (si fra til brannvesenet før test gjennomføres)
 • påse at registrerte feil og mangler utbedres uten unødvendig forsinkelse
 • gjøre en visuell vurdering av risikoen ved den enkelte detektor ved funksjonstesting
 • orienteringsplan vurderes i forhold til bygningsmessige endringer
 • sørge for at ansvarsfordeling ved brannalarm er entydig og forstått av alle
 • føre all prøving og testing som gjøres føres i kontrolljournalen for senere dokumentasjon

 

Sist oppdatert 19.06.2016 kl. 22:15

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter