Stokka Brannteknikk

Arbeidstilsynets orientering om førstehjelp

Innledning

Etter lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven)

§ 8 nr. 1 bokstav j, jf. første ledd, skal førstehjelpsutstyr

være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig

for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse,

antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og

øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til

enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 14).

Stasjonær enhet

Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller deler av

denne, med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig, må

også stå i forhold til lokalitetene (arbeidstakernes innbyrdes plassering

med hensyn til blant annet avstand, forskjellige etasjer og lignende).

Enkeltmannspakning à 6 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Enkeltmannspakning à 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Steril kompress, små . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Steril kompress, store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Gasbind 6 cm x 5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Gasbind 10 cm x 5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Kvikkplaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 pk.

Heftplaster 2 1/2 cm x 5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 rull

Sterile tupfere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 pk.

Trekanttørkle (fatle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 stk.

Bandasjesaks (helst rustfri) – 1 stk.

Sikkerhetsnåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 eske

Idealbind/elastisk bandasje 10 cm x5m . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ruller

Munn-til-munn-duk (enten med filter eller enveisventil) . . .2 stk.

Øyeskylleflasker med fysiologisk saltvann

(2 á 0,5 liter eller 1 á 1,0 liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1–2 stk.

Sårservietter (desinfeksjonskompresser) . . . . . . . . . . . . . . . . .1 pk.

Brannbandasje f.eks. 5 cm x 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 stk.

Kort veiledning i førstehjelp

3

4

Utrykningsenhet

Der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det

i tillegg til de stasjonære enhetene anskaffes en lett transportabel

beredskaps-/utrykningsenhet. Denne enheten brukes når ulykken

skjer i noen avstand fra den stasjonære enheten. Den bør være forseglet

og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

Utrykningsenheten bør inneholde:

Enkeltmannspakning à 6 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 stk.

Enkeltmannspakning à 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 stk.

Steril kompress, små . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 stk.

Steril kompress, store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 stk.

Gasbind 6 cm x 5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 stk.

Gasbind 10 cm x 5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 stk.

Trekanttørkle (fatle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 stk.

Sikkerhetsnåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 eske

Heftplaster 2 1/2 cm x 5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 rull

Bandasjesaks (helst rustfri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 stk.

Munn-til-munn-duk (enten med filter eller enveisventil) . . . . . 2 stk.

Brannbandasje, f.eks. 5 cm x 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 stk.

Spesielle forhold

Hvor det foreligger fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader,

må førstehjelpsutstyret suppleres med henblikk på å dekke slike

behov. Det kan for eksempel være behov for utstyr og medisin til

behandling av akutte forgiftninger. Det kan også være behov for spesielt

utstyr til kunstig åndedrett. På markedet finnes det i dag lettbetjente

oksygenapparater. Mere avanserte oksygenapparater bør anskaffes

i samråd med helsepersonell/spesialopplært personell og bare nyttes

av helsepersonell/spesialopplært personell.

Det bør foruten vanlig førstehjelpsutstyr og oksygenappa-rat/surstofflaske,

også finnes skinner og bårer, i den utstrekning det kan antas

å bli bruk for slikt utstyr. Det er praktisk, og spesielt aktuelt i bedrifter

med høy skadefrekvens, med eget førstehjelpsrom med vask.

På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i

øynene, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling.

Fortrinnsvis vannkran med mulighet for å kunne spyle oppover med

bevegelig armatur eller nøddusj; øyeskylleflaske er mindre egnet.

Vannstrålen skal være bløt og gi rikelig vannmengde. Til skylling

under transport til sykehus eller annen helseinstitusjon, brukes øyeskylleflasker

med fysiologisk (0,9 % NaCl) saltvann. Øyeskylleflaskene

må ha romtemperatur. Antall flasker som er nødvendig, avhenger av

transporttiden.

Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp

kan ha nytte av et utvidet sortiment.

Oppbevaring av utstyr

Førstehjelpsutstyret bør vanligvis oppbevares i lett tilgjengelige skap,

gjerne med glassdør. Skapet skal stå under oppsyn av en bestemt, skikket

person. Innholdet må kompletteres til enhver tid. Pass på holdbarhetsgrenser.

Sterilt bandasjemateriell er vanligvis holdbart i 5 år. Om

nødvendig skal skapet låses eller forsegles. (Med passende mellomrom

bør skapet rengjøres.)

Førstehjelpsskap/-vesker med innhold kan du få tak i hos Norges

Røde Kors, Hausmanns gt. 7, 0186 Oslo, tlf. 22 05 42 30, se www.redcross.no/forstehjelp, eller Norsk Folkehjelp, Postboks 8844 Youngstorget,

0028 Oslo, tlf. 22 03 77 00, se www.folkehjelp.no/forstehjelp.

Vanlig førstehjelpsutstyr kan fås på apotek, fra bandasjefirmaer

og andre.

Førstehjelpere

På alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall

utdannede førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp

om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan

forekomme på arbeidsplassen. Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket

førstehjelpskunnskapene med 1 – 1 1/2 års mellomrom.

Orienterende plakater

Like ved skap med førstehjelpsutstyr bør det være en plansje som ved

instruktive tegninger og kortfattet tekst gir opplysninger om førstehjelpsarbeid.

Slike plakater kan fås ved henvendelse til Norges Røde

Kors og Norsk Folkehjelp.

I virksomheter hvor det kan oppstå spesielle forgiftninger, bør

5

det finnes en plakat med forholdsregler og aktuelle tiltak ved forgiftninger,

nær førstehjelpsskapet. Giftinformasjonssentralen på Ullevål

sykehus kan kontaktes, telefon 22 59 13 00, hele døgnet.

Katastrofeberedskap

Ved virksomheter hvor det kan være fare for katastrofer eller katastrofelignende

ulykker, for eksempel gassutbrudd, eksplosjoner og annet,

skal det utarbeides planer for førstehjelp, rømningsveier og redningstiltak

med videre, jf. arbeidsmiljøloven § 12 nr. 4 bokstav c.

Alarmøvelser bør avholdes med passende mellomrom.

Industribedrifter med flere enn 40 ansatte skal ha et industrivern.

Alt personell i industrivernet skal blant annet beherske livreddende

førstehjelp. Nærmere råd og informasjon gis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon,

telefon 23 08 85 30. Se også www.nso.no.

Arbeidstilsynets publikasjoner

Råd om førstehjelp gis i en rekke av Arbeidstilsynets publikasjoner. I

en del forskrifter stilles det spesielle krav til førstehjelpsutstyr. Råd om

førstehjelp gis også i datablad for helsefarlige stoffer som distribueres

av produsent eller importør.

En oversikt over Arbeidstilsynets publikasjoner finnes i Arbeidstilsynets

bestillingsnr. 1.

For flere råd om førstehjelp, se boken «Førstehjelp» fra Norsk

førstehjelpsråd i samarbeid med Gyldendal undervisning.

6

Sist oppdatert 12.06.2013 kl. 17:01

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter